دروازه پرداخت

ما از روشهای پرداخت پشتیبانی کردیم که در زیر نشان داده شده است. لطفا برای اصلاح کشور ارسال کنید و روش پرداخت آنلاین تنظیمات برگزیده خود را انتخاب کنید.پردازش | در انتظار
سفارش شما با موفقیت به سیستم ما منتقل شده است، منتظر پردازش است.
در انتظار | در انتظار سفارش شما با موفقیت به سیستم ما منتقل شده است، منتظر پردازش است.
کامل | خریداری شده
پرداخت سفارش شما با موفقیت دریافت شد و در حال حاضر پردازش شده است.
کامل | خریدار | وارد انبار شد

سفارش شما قبلا پردازش شده است با بخشی از مورد شما خریداری شده در حال حاضر به انبار رسید.

کامل | بسته بندی شده
سفارش شما به انبار رسید و در حال حاضر بسته بندی شده است.
کامل | رانده شدن به کشتی
سفارش شما بسته بندی کامل و انتظار برای حمل و نقل.
معکوس | در انتظار
پرداخت سفارش خود را از طریق تایید انتقال بانکی و سفارش در انتظار پردازش.